Fuchsbau Festival

Photos © Kara Bukowski

Performer Naomi Boima, Sarah Ama Duah, Rositsa Mahdi